Rhinoceros Interface 1

เมื่อเปิดโปรแกรมไรโน ขึ้นมาจะพบ interface ของโปรแกรมดังรูป

rhino-if-01

จะเห็นว่าหน้าต่างการทำงาน หรือ viewport แบ่งออกเป็น 4 ช่อง ประกอบด้วย Top View , Perspective(3D) , Front View และ Right View

ลองสร้างชิ้นงานรูป กล่องขึ้นมา 1 ชิ้น จะเห็นว่ากล่องนั้นจะแสดงในทุก view เพื่อเป็นส่วนประกอบในการทำงานให้ถูกต้องมากขึ้น การแสดงผลชิ้นงานของไรโน เปลี่ยนได้หลายแบบ ให้เหมาะกับความต้องการ เช่นแสดงเป็นลายเส้น หรือแสดงเป็น shade สี

วิธีการเปลี่ยนการแสดงผลชิ้นงานทำได้โดย กดเม้าส์ปุ่มขวามือ ที่ชื่อ viewport จะได้เมนูทางเลือกดังรูป

rhino-if-02

ในเมนูจะมีส่วนของทางเลือกตั้งแต่ Wireframe  ถึง Pen ในรูปตัวอย่างเป็นทางเลือกแบบ Shade ลองเลือกแบบอื่นดูบ้างเช่น Ghosted (มองเห็นแบบเลือนลาง)จะได้ผลดังรูป

rhino-if-03

ลองทำความคุ้นเคยกับเทคนิคนี้กันครับ

logo2016

 

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s