AutoCAD: Array-Polar

การจัดเรียงชิ้นงานเป็นหมวดหมู่ ทำด้วยคำสั่ง Array (กลุ่มคำสั่ง Modify) ดังรูป

AR01

คำสั่ง Array มีทางเลือก 2 ทางคือ 1.Rectangular การจัดเรียงแบบแถวและแนว 2.Polar การจัดเรียงแบบวงกลม

AR-P-01

สำหรับตอนนี้จะกล่าวถึง Polar Array โดยจะทดลองทำการจัดเรียงแบบวงกลม เริ่มด้วยการสร้าง วงกลม(Circle) ขึ้นมา 2 ชิ้นงาน ดังรูป

AR-P-02

เมื่อเลือกคำสั่ง Array แล้วจะเกิดทางเลือกตามรูป

AR-P-03

ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.เลือก Polar Array ก่อน

2.คลิกที่หัวข้อ Select Objects จากนั้นกลับมาเลือกที่ชิ้นงานที่ต้องการจัดเรียง

3.กำหนดจุดศูนย์กลางในการจัดเรียง(Center point) ให้เลือก Center ของวงกลมใหญ่

4.มาที่หัวข้อ Total number of items เพื่อใส่จำนวนที่ต้องการ

5.กำหนดมุมรวมในการจัดเรียง(Angle to fill) ในกรณีนี้ใส่ 360 หมายความว่าจัดเรียงให้อยู่ภายในมุม 360 องศาหรือเท่ากับ 1 รอบวงกลมนั่นเอง

เมื่อ enter แล้วจะได้ผลงานดังรูป

AR-P-04

เป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยมากครับ ยังมี Array / Rectangular อีกทางเลือกหนึ่ง แล้วจะนำมาเสนอต่อไปครับ

Empower your Design

www.cadcoms.com

Advertisement

ตัดชิ้นงานด้วยคำสั่ง Subtract

ชิ้นงาน Solids ใน ACAD 3 มิติ นั้นมีกลุ่มคำสั่งเฉพาะในการปรับแต่ง(modify)ตอนนี้จะกล่าวถึงการใช้คำสั่ง Subtract ในกลุ่ม Solids Editing ตำแหน่งเครื่องมือ(ใน CAD 2010) ดังรูป

ST-01

จากรูปจะเห็นว่าขั้นตอนการ subtract หรือตัดส่วนของชิ้นงาน จะต้องมี 1.ชิ้นงานหลักที่จะเก็บไว้ และ 2.ชิ้นงานส่วนที่จะนำมาเป็นตัวตัดออก เสมอ และที่สำคัญคือทั้งสองส่วนนี้จะต้องตัดกันจริง คือมีส่วนของงานที่ซ้อนทับกันอยู่ จึงจะสามารถได้ผลงานตามที่ต้องการ

ลองสร้างชิ้นงาน solids 3 มิติ ขึ้นมา 3 ชิ้น เป็นกล่องสีเขียว 1 ชิ้น และกล่องสีแดง 2 ชิ้น วางตำแหน่งตามรูป

ST-00

กำหนดให้กล่องสีเขียวเป็น 1.ชิ้นงานหลักที่จะเก็บไว้ ส่วนกล่องสีแดง คือ 2.ชิ้นงานส่วนที่จะนำมาเป็นตัวตัดออก 

จากนั้นเลือกคำสั่ง Subtract แล้วเลือกชิ้นที่ 1 ก่อนแล้ว enter เพื่อจบขั้นตอนการเลือก

ต่อมาให้เลือกที่ กล่อง 2 (จนครบทั้ง 2 ชิ้นงาน) เพื่อเป็นตัวตัด แล้ว enter ได้ผลดังรูป

ST-02

จะเห็นว่ากล่อง 2 หายไปเหลือแต่กล่อง 1 ที่โดนตัดตามขนาดของกล่อง 2 ที่ศรชี้

หลักของ subtract คือการลบออก นั่นคือต้องมีตัวตั้ง(ซึ่งขนาดต้องใหญ่กว่า) และตัวลบ(ขนาดเล็กกว่า และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้นก็ได้)นั่นเองครับ ลองทำดู

 

Empower your Design

www.cadcoms.com