Array:Rectangular

หลังจากที่เคยได้กล่าวถึงคำสั่ง Array : Polar หรือการจัดเรียงแบบวงกลมไปแล้ว ก็จะมาต่อด้วยคำสั่ง Array : Rectangular หรือการจัดเรียงชิ้นงานแบบเป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นตาราง

เริ่มด้วยการพิมพ์คำสั่ง array ที่ Command line หรือเลือกที่ Tools bar ดังรูป 1

arr-r-01

หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้เลือกชิ้นงาน Select Objects ก็ให้ทำการเลือกชิ้นงานที่ต้องการ ด้วยการคลิกเลือกโดยตรง ดังรูป 2

arr-r-02

หลังจาก Enter แล้วจะมีการตั้งค่าที่ควรทราบดังนี้

Columns: ใส่จำนวนชิ้นงานที่ต้องการในแนวตั้ง

Distant Between Column: ใส่ระยะห่างระหว่างแต่ละชิ้นงานในแนวตั้ง

Rows : ใส่จำนวนชิ้นงานที่ต้องการในแนวนอน

Distant Between Rows : ใส่ระยะห่างระหว่างแต่ละชิ้นงานในแนวตั้งนอน

เมื่อคลิก Enter แล้วจะได้ผลดังรูปครับ

arr-r-03

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016