AutoCAD : Linetype

ในการเขียนแบบ เส้นลักษณะต่างๆ หรือ Linetype  มีความสำคัญเพราะมีความหมายทางเทคนิค เช่น เส้นประ(Dashed) หมายถึงชิ้นงานมองไม่เห็น หรือซ่อนอยู่ด้านใน เป็นต้น

AutoCAD มีคำสั่งเพื่อช่วยในกรณีนี้เช่นกัน นั่นคือคำสั่ง Linetype ในกลุ่มเครื่องมือ Properties ดังรูป

acad-ltype-01

โดยปกติ AutoCAD กำหนดให้ค่าเริ่มต้นของ Linetype ในแต่ละ Layer เป็นเส้นแบบต่อเนื่อง(continuous)อยู่แล้ว ดังนั้นในทุกๆชิ้นงานจะถูกสร้างด้วยเส้นต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ แต่ถ้าต้องการสร้างหรือเปลี่ยนไปใช้เส้นรูปแบบอื่น เช่น เส้นประ(Dashed) จะต้องมีขั้นตอนในการเลือกเส้นมาใช้งานดังนี้

เริ่มด้วยเลือกที่ทางเลือก Linetype แล้วเลือกต่อมาที่ Other..

acad-ltype-02b

หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Linetype Manager จะพบว่า มี list ของเส้นที่ถูกเลือกมาใช้งานในขณะนี้ หากไม่มีเส้นแบบที่ต้องการ ให้คลิก Load เพื่อเลือกเพิ่มเติม ดังรูป

acad-ltype-02

หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Load or Reload Linetypes ให้เลือกเส้นที่ต้องการจาก Available Linetypes list ดังรูป

acad-ltype-03

หลังจบขั้นตอนนี้ เราจะมี Linetype ตามที่เลือกไว้เข้ามาใน list ผมเลือก เส้นประ(Dashed) จึงปรากฏใน list ดังรูป

acad-ltype-04

มาดูขั้นตอนการนำ Linetype ไปใช้กันบ้าง

สมมุติว่าสร้างงานมา 2 ชิ้น ต้องการเปลี่ยน วงกลม ให้เป็นเส้นประ ให้คลิกเลือกที่วงกลมจะมีหน้าต่างแสดงคุณสมบัติชิ้นงาน (properties) ดังรูป

acad-ltype-05

จากนั้น คลิกเลือกที่ Linetype แล้วจะมี list แสดง ดังรูป

acad-ltype-06

ให้เลือกเส้นที่ Load มา เช่นผมเลือกเส้นประ(Dashed) ชิ้นงานวงกลมก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นประตามต้องการ

acad-ltype-07

ไม่ยากครับลองทำดู หลังจากนี้ผมจะมาขยายความกันต่อเรื่อง Linetype Scale อย่าลืมติดตามให้ได้นะครับ

 

Empower your Design
http://www.cadcoms.com
Advertisement

One thought on “AutoCAD : Linetype

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s