Sketch Up Instructor ภาคภาษาไทย

Sketch Up มีฟังก์ชั่นที่มีชื่อว่า Instructor (เปิดโดย เมนู Window/Instructor)ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเมื่อเลือกคำสั่งใดๆ โดยแสดงขั้นตอนการใช้คำสั่ง และเนื่อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจมากขึ้น cad-com.net จึงนำมาแปลเป็นภาษาไทย และรวบรวมไว้ที่ห้อง Sketch Up Instructor ภาคภาษาไทย นี้ โดยวางโครงเนื้อหาตรงตามที่แสดงใน Instructor ทุกประการ เพื่อให้จำง่าย

SKP Instructor : Orbit

SKP Instructor : Paint Bucket

SKP Instructor : Protractor

logo2016

Advertisement